BIJLAGEN

Baten en lasten per programma, deelprogramma en product

Programma

Begroting 2022

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Programma 01. Samen Leven

Deelprogramma 01.01 Gezondheid

01.01.01 Eerstelijns ondersteuning

01.01.02 Tweedelijns ondersteuning

6.501.462

8.765

-6.492.697

01.01.03 Bescherming en veiligheid

82.469

-82.469

01.01.04 Eigen bijdragen

10.530

253.256

242.726

01.01.05 Gezondheidsbeleid

2.308.329

-2.308.329

01.01.06 Sport

4.166.173

1.639.227

-2.526.946

Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid

13.068.963

1.901.248

-11.167.715

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid

01.02.01 Sociale basisvoorzieningen

5.914.646

782.497

-5.132.149

01.02.02 Eerstelijns ondersteuning

4.004.604

-4.004.604

01.02.03 Kunst en cultuur

2.716.950

252.620

-2.464.330

Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid

12.636.200

1.035.117

-11.601.083

Deelprogramma 01.03 Leren en werken

01.03.01 Eerstelijns ondersteuning

34.325

-34.325

01.03.02 Tweedelijns ondersteuning

12.578.240

-12.578.240

01.03.03 Bescherming en veiligheid

1.226.046

-1.226.046

01.03.05 Leerlingenvervoer

646.469

574

-645.895

01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen

4.218.076

1.274.483

-2.943.593

01.03.07 Leerplicht

190.820

57.538

-133.282

01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid

800.482

169.511

-630.971

01.03.09 Werk en participatie

29.449

-29.449

01.03.10 Marketing en acquisitie

158.973

363.035

204.062

01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd

414.041

-414.041

01.03.12 Informele ondersteuning

218.835

-218.835

01.03.13 Participatiewet algemeen

1.761.304

-1.761.304

01.03.14 Participatiewet inkomensdeel

9.236.500

8.225.951

-1.010.549

01.03.15 Armoedebeleid

1.653.548

79.850

-1.573.698

Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken

33.167.108

10.170.942

-22.996.166

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten

01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 01. Samen Leven

58.872.271

13.107.307

-45.764.964

Programma 02. Duurzame leefomgeving

Deelprogramma 02.01 Woningen

02.01.01 Woningbouw

163.018

10.770

-152.248

02.01.02 Woonruimteverdeling

132.862

2.231

-130.631

Totaal deelprogramma 02.01 Woningen

295.880

13.001

-282.879

Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca

743.534

127.111

-616.423

Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

743.534

127.111

-616.423

Deelprogramma 02.03 Leefomgeving

02.03.01 Speelvoorzieningen

397.286

74.860

-322.426

02.03.02 Groenvoorzieningen

2.895.169

36.000

-2.859.169

02.03.03 Verlichting

921.888

183.148

-738.740

02.03.04 Wijkgericht samenwerken

206.308

-206.308

02.03.05 Straatreiniging

1.183.549

477.999

-705.550

02.03.06 Riolering

3.284.283

3.653.957

369.674

02.03.07 Begraafplaatsen

144.970

188.995

44.025

02.03.08 Straatmeubilair

96.372

-96.372

02.03.09 Kabels en leidingen

Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving

9.129.825

4.614.959

-4.514.866

Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting

02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau

29.581.114

29.339.841

-241.273

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau

511.918

12.562

-499.356

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau

1.832.495

858.504

-973.991

Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting

31.925.527

30.210.907

-1.714.620

Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

02.05.01 Afvalinzameling

6.169.481

6.647.488

478.007

02.05.02 Bodem en bouwstoffen

52.122

-52.122

02.05.03 Geluid

92.424

1.785

-90.639

02.05.04 Lucht

9.595

-9.595

02.05.05 Mobiliteit en energie

649.765

-649.765

02.05.06 Duurzaam bouwen en wonen

109.728

-109.728

02.05.07 Wet milieubeheer

997.901

1.192

-996.709

02.05.08 Educatie en communicatie

129.174

-129.174

02.05.09 Milieuprojecten

108.629

1.989

-106.640

Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

8.318.819

6.652.454

-1.666.365

Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie

02.06.01 Landschap

168.926

-168.926

02.06.02 Recreatie

340.206

17.541

-322.665

Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie

509.132

17.541

-491.591

Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie

02.07.01 Monumenten

203.455

-203.455

02.07.02 Cultuurhistorie

838.478

600.890

-237.588

02.07.03 Archeologie

109.389

-109.389

Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.151.322

600.890

-550.432

Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten

02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten

77.255

-77.255

Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten

77.255

-77.255

Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving

52.151.294

42.236.863

-9.914.431

Programma 03. Goede bereikbaarheid

Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid

03.01.01 Beleid en advies (verkeer)

87.632

1.939

-85.693

Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid

87.632

1.939

-85.693

Deelprogramma 03.02 Autoverkeer

03.02.01 Wegeninfrastructuur

34.489

-34.489

03.02.02 Wegen

2.724.117

38.322

-2.685.795

03.02.03 VRI's

144.529

-144.529

03.02.04 Bewegwijzering (wegen)

79.109

-79.109

03.02.05 Parkeren

21.986

16.271

-5.715

03.02.06 Civieltechnische kunstwerken

244.975

623

-244.352

Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer

3.249.205

55.216

-3.193.989

Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer

03.03.01 Fietsinfrastructuur

369.219

-369.219

03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen

03.03.03 Fietsenstallingen

627.769

446.526

-181.243

Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer

996.988

446.526

-550.462

Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer

03.04.01 Vervoersbedrijven

11.440

-11.440

Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer

11.440

-11.440

Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid

4.345.265

503.681

-3.841.584

Programma 04. Veilige leefomgeving

Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding

934.242

143.382

-790.860

04.01.02 Openbare orde

442.487

246.685

-195.802

Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.376.729

390.067

-986.662

Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

04.02.01 Verkeersveiligheid

31.207

219

-30.988

04.02.02 Brandweerzorg

314.558

-314.558

04.02.03 Externe veiligheid

25.672

-25.672

04.02.04 Beleid en preventie

2.495.545

-2.495.545

Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.866.982

219

-2.866.763

Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten

04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 04. Veilige leefomgeving

4.243.711

390.286

-3.853.425

Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur

05.01.01 Raad

1.174.482

-1.174.482

05.01.02 College

1.824.411

1.520

-1.822.891

Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur

2.998.893

1.520

-2.997.373

Deelprogramma 05.02 Dienstverlening

05.02.01 Publiekszaken

1.912.466

637.723

-1.274.743

Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening

1.912.466

637.723

-1.274.743

Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten

05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving

4.911.359

639.243

-4.272.116

Totaal programma's

124.523.900

56.877.380

-67.646.520

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

A1 Lokale heffingen

729.926

13.577.198

12.847.272

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

604.869

67.650.705

67.045.836

A3 Overhead

12.754.558

293.231

-12.461.327

A4 Saldo financieringsfunctie

128.484

10.000

-118.484

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

25.034

-25.034

A6 Overige baten en lasten

2.127.461

1.170.834

-956.627

A7 Onvoorzien

63.214

-63.214

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

16.433.546

82.701.968

66.268.422

Totaal saldo baten en lasten

140.957.446

139.579.348

-1.378.098

Mutaties reserves

01.99.02  Programma Samen Leven mutaties reserves

29.375

29.375

02.99.02  Programma Duurzaam mutaties reserves

693.125

496.172

-196.953

03.99.02  Programma Bereikbaar mutaties reserves

1.704.053

1.681.500

-22.553

04.99.02  Programma Veilig mutaties reserves

A8.02.01  Mutaties reserves

150.000

1.920.146

1.770.146

Totaal mutaties reserves

2.547.178

4.127.193

1.580.015

Resultaat

143.504.624

143.706.541

201.917

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18