De steeds verder stijgende kosten voor jeugdhulp drukken zwaar op de begroting. Door de toezegging van het demissionaire kabinet om voor 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen voor de hogere kosten van jeugdhulp kan het college nu, zonder ombuigingen, een structureel sluitende begroting 2022 aan de raad voorleggen. Voor de jaren 2023-2025 zijn de prognoses op basis van de huidige ontwikkelingen nog negatief. Echter door de uitspraak van de arbitragecommissie is het de verwachting dat gemeenten in het nieuwe regeerakkoord uiteindelijk toch voldoende (inzet is 100%) gecompenseerd zullen worden voor de hogere kosten voor jeugdhulp.
In de begroting is te zien waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt en waaraan dit komend jaar wordt uitgegeven. De infographic geeft de verwachte inkomsten en uitgaven beeldend weer.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18