Programma's

Programma Samen Leven

Omschrijving programma

Iedereen telt mee!

In 2020 stelde uw raad de Sociale Koers 2020- 2023 vast.

De kern van de Sociale Koers is een inclusieve samenleving
We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de maatschappij en erbij te horen. Er is voor iedereen aandacht, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Onze stip op de horizon luidt daarom: Iedereen telt mee! Iedere inwoner hoort erbij, voelt zich thuis in Houten en kan op zijn/ haar manier deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten; zo vormen we met elkaar een inclusieve samenleving.

De sociale koers bestaat uit vier deelprogramma’s:

  • Gezondheid;
  • Saamhorigheid
  • Leren een Werken
  • Thuis

In de voorliggende begroting geven wij per deelprogramma aan wat we in 2022 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

Onderstaand eerst een samenvatting van de vier deelprogramma’s en daarna de uitwerking per deelprogramma.

Gezondheid
We willen meer inzetten op preventie; ondersteuning bieden voordat er zorgen of problemen zijn. Vanuit het oogpunt “voorkomen is beter dan genezen” investeren we in een gezonde leefstijl. Met het project Healthy Houten zetten we in op het leuker en makkelijker maken van gezonde keuzes, meer bewegen, niet roken, geen drugs of lachgas gebruiken, een gezonde relatie met alcohol en gamen, en verminderen van eenzaamheid.

Vanuit de Wmo en de Jeugdwet zetten we in op hulp en ondersteuning van inwoners bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. In 2022 kopen we de jeugdhulp en Wmo opnieuw in. Met de inkoopstrategie werken we aan het realiseren van de transformatieopgave. Wat wij met de transformatie willen bereiken is dat de hulp sneller, passender en integraler aangeboden moet worden aan de inwoners in Houten.
We stimuleren de samenwerking tussen voorliggend veld, sociaal team en de zorgaanbieders. We vragen een duidelijk commitment van zorgaanbieders om mee te werken aan de transformatie. Dit zal leiden tot een kleiner aantal aanbieders, waardoor we beter kunnen sturen. Het sociaal team zal vaker zelf ondersteuning gaan bieden en hierbij de samenwerking opzoeken met zowel aanbieders als het voorveld. Met integrale opdrachten zetten we het voorveld meer in positie. We vragen veel van het voorveld in deze transformatie en blijven met hen goed in gesprek over wat zij nodig hebben om dit te realiseren. Omdat de financiële middelen beperkt zijn, hanteren we het principe nieuw voor oud en herijken we de subsidies.

Op het gebied van sport gaan wij in 2022 onder meer aan de slag met een pilot voor open sportparken en kijken we of de atletiek een plek kunnen krijgen binnen de bestaande sportaccommodaties.

Saamhorigheid
Dankzij de vele vrijwilligers en mantelzorgers is de sociale samenhang in de gemeente Houten sterk. Iets waar wij trots op mogen zijn. Daarom kunnen de vrijwilligers en mantelzorgers in 2022 weer op onze ondersteuning rekenen. Onder de titel “right to challenge” nodigen wij inwoners en vrijwilligers uit om op het gebied van sociaal domein met nieuwe ideeën te komen en/of taken van ons over te nemen, waarbij wij de initiatiefnemers uiteraard zullen ondersteunen.

Cultuur brengt mensen samen en draagt bij aan de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving en elkaar. Culturele activiteiten bieden een plek voor het ontmoeten en opbouwen van een netwerk.
Corona raakte het culturele veld hard, en met het opgezette steunfonds kijken we samen met de betrokkenen waar ondersteuning nodig is.
We gaan aan de slag met een nieuwe uitvoeringsagenda, waarbij het vergroten van de actieve cultuurparticipatie een belangrijk speerpunt is. We hebben zeker aandacht voor ouderen en kwetsbare groepen.

Leren en Werken
Op het gebied van jeugd zijn verschillende maatschappelijke organisaties actief. In de afgelopen jaren hebben wij ingezet op verbetering van de samenwerking tussen deze partijen. In 2022 zetten wij deze lijn door zodat we de jeugd met problemen, en dan vooral de categorie die met multi problematiek kampt, snel en adequaat kunnen helpen. Daarbij denken wij onder andere aan het goed op elkaar aansluiten van Jeugdhulp en (passend) onderwijs.

Om inwoners met een minimaal inkomen goed te ondersteunen, maken wij de verschillende minimaregelingen gebruiksvriendelijker, waarbij wij tegenstrijdigheden en/of hiaten in de verschillende regelingen oplossen. De Houtense Werktafel helpt inwoners om een betaald of onbetaald werk te komen. Omdat wij tevreden zijn over de bereikte resultaten in de afgelopen periode continueren wij het project in 2022.

2021 kenmerkte zich door een lockdown in verschillende zwaarten in combinatie met Rijksregelingen voor bedrijven (o.a. NOW). 2022 is een heel ander jaar waarin veel mensen een vaccinatie hebben en de Rijksregelingen niet meer gelden. Het uiteindelijke effect van Corona op de economie en de werkgelegenheid kunnen we nu nog niet overzien.

Thuis
We willen graag werken aan het langer thuiswonen van alle inwoners (jong en oud) in Houten. Ook al is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als de zorgvraag dan toeneemt wordt er gezocht naar een plek waar hulp en begeleiding nabij is.
Bij de nieuwe woonvisie 2021-2030 houden wij rekening met deze ontwikkeling, zodat er voldoende en passende woonruimte is voor inwoners die (langdurig) zorg nodig hebben.

In regionaal verband werken wij met gemeenten en woningcorporaties samen om de ongeveer 200 dak- en thuisloze personen in de regio een eigen woning te bieden.
Bij de jeugdhulp willen wij een daling bereiken van het aantal kinderen/jongeren dat in een instelling moet verblijven. We zetten in op preventie (uithuisplaatsing voorkomen), adequate alternatieven zoals meer gezinsachtige settings en het versnellen van de uitstroom.

Overzicht verbonden partijen

  • Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
  • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
  • U10
Lasten € 58.872.271
Baten € -13.136.682
Saldo € 45.735.589
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18