Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

Omschrijving programma

Houten is een fijne en duurzame gemeente om in te wonen, werken, leren en ontspannen. In de afgelopen decennia is Houten uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners met bijbehorende voorzieningen, waarvan veel mensen met plezier gebruik maken.

Een gemeente als Houten is eigenlijk nooit af. De nabije toekomst vraagt om aanpassingen, veranderingen en uitbreiding. Houten heeft een urgente woningbouwopgave. Ook de regionale woningmarkt staat onder grote druk.

Onderstaande zeven deelprogramma’s dragen bij aan de doorontwikkeling van de gemeente Houten tot een aantrekkelijke, vitale, groene en duurzame woonstad. Een goed resultaat behalen we alleen als deze deelprogramma’s en de andere programma’s uit de begroting in samenhang worden ontwikkeld. De hoofdlijn is hieronder weergegeven en is verderop per deelprogramma uitgewerkt.

Wonen
De regionale druk op de woningmarkt is hoog. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen, maar vooral  over ‘passende’ woningen. Er ligt een grote opgave op het gebied van ouderenhuisvesting, woningen voor jongeren en starters en wonen in combinatie met zorg (waaronder maatschappelijk opvang en beschermd wonen). De  woonvisie 2021 gaat ook in op mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe woonvormen en lokale wooninitiatieven. Uit het woningbehoefteonderzoek van 2019 blijkt dat er sprake is van een totale woningbehoefte van 4.750 woningen tot 2040; waarvan er 1.000 reeds in de pijplijn zitten.
In de woonvisie zullen deze aandachtsvelden verder worden uitgewerkt. De woonvisie wordt eind 2021 voorgelegd worden aan de raad. Het is de bedoeling dat de visie mede de basis is voor de nog op te stellen (ruimtelijke) visie voor ‘Samen Bouwen aan Houten 2040’.

Om wonen en andere ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken zetten we onze schouders onder de omgevingswet.

Commerciële voorzieningen
Houten heeft er belang bij dat er een vitaal centraal winkelcentrum is. Dat betekent dat er gezocht wordt naar een gezonde mix van winkels, horeca en andere (dienstverlenende) bedrijvigheid in het centrum. Met het oog op de toekomst verkennen we kansen om Het Rond tot een compact, vitaal en toekomstbestendig centrum te ontwikkelen.
Voor Castellum en het Oude dorp wordt op een passende manier met bewoners, eigenaren en ondernemers gekeken naar een optimale mix van wonen, voorzieningen en horeca. Eind 2021 wordt een herijkte visie voor het Oude Dorp voorgelegd aan de raad. We blijven de impact van de corona op de niet dagelijkse retail, door versnelling van digitalisering en terug te betalen steunpakketten monitoren.  Ook houden we aandacht voor de ontwikkeling van het ondernemersfonds.

Bedrijventerreinen
De gemeente streeft naar Kwalitatief hoogwaardig en duurzame bedrijventerreinen. Daarbij moet het ook betaalbaar blijven voor de Houtense MKB. Wat dat betreft liggen er kansen om op Doornkade en het Rondeel een kwaliteitsslag te behalen waarbij ruimte wordt geboden aan de bestaande gevestigde bedrijven. Door het proces van intensivering worden ontwikkelingen mogelijk gemaakt die betaalbaar zijn.

Kantoren
De kantorenmarkt trekt zich steeds verder terug uit Houten. Het is nog onduidelijk wat de impact van Corona op het kantoorgebruik is, maar de leegstand van de grootschalige kantoorgebouwen zet verder door. Het effect daarvan is goed terug te zien op de Molenzoom en in het gebied Koppeling/de Schaft. Hiermee komen er kansen tot herontwikkeling van deze gebieden. Er blijven kansen voor transformatie naar woningen, maar ook voor multi-user gebruik. Naast kleinschalig flexibel kantoorgebruik, zijn er bedrijfjes genoeg die ruimte zoeken. Daarbij valt aan bedrijven te denken in sectoren als de zorg, persoonlijke verzorging, ict, ambachtelijke werken en de creatieve sector.  

Leefomgeving
We doen steeds meer samen met de inwoners. We steunen bewoners die bijvoorbeeld zich inzetten voor het beheer en het onderhoud van hun eigen buurt. Ook proberen we bijvoorbeeld samen met de bewoners te bepalen welke speeltoestellen passend zijn in de woonomgeving.
Schoon, heel en veilig is en blijft uitgangspunt. Duurzaamheid is een steeds belangrijker aandachtspunt bij het beheer van de openbare ruimte, Het nieuwe onderhoudscontract voorziet bijvoorbeeld in de vervanging van  alle verlichting naar ledverlichting in de komende 3 jaar.
Onderhoud van groen pakken we aan overeenkomstig het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte en de Visie Groen en de Biodiversiteit.

Gebiedsontwikkeling
We blijven inzetten op ontwikkelingen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Houten. Enerzijds gaat het om de laatste afbouw van Houten Vinex, inbreidingslocaties, transformaties. Niet alleen voor Houten maar juist ook voor in alle vier kernen. Ook gaan we aan de slag  met andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de uitvoering van de Omgevingsvisie Kromme Rijn en verschillende ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk mogelijk te maken. In het najaar 2021 zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen voor twee projecten op het gebied van Agrarische Structuurversterking.

Duurzaamheid & energietransitie
De afgelopen jaren is op het gebied van duurzaamheid en met name de energietransitie, veel in gang gezet en op ons afgekomen. In 2022 wordt dat niet anders. We gaan door met de uitwerking van de grote landelijke opgaven om een Transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie vorm te geven.

In 2022 maken we de start met het wijkuitvoeringsplan voor de eerste wijk(en) die in Houten van het aardgas af gaan. Ook zal de vergunningsprocedure voor 55 hectare zonnevelden doorlopen worden. Niet alleen energie heeft onze aandacht in 2022, maar ook circulaire economie en klimaatadaptatie. De uitvoering van het actieplan circulaire economie zal worden opgestart in 2022. We starten ook met de uitvoering van het klimaatadaptatieplan.

Na de plannen is het de komende jaren vooral ook doen. Daarom is veel ook praktisch vormgegeven door samenwerking met bewoners en informatievoorziening via verschillende websites. Maar ook door heldere doelstellingen om bijvoorbeeld het areaal verhard oppervlak terug te dringen en zo een bijdrage te leveren aan de klimaatadaptatie

Landschap, natuur & recreatie
Het behouden van een aantrekkelijk buitengebied en het ontwikkelen en promoten van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten is een belangrijk doel.

Dit gebeurt op verschillende manieren. Door actief te participeren in regionale samenwerkingen, initiatiefnemers te ondersteunen en door bij te dragen aan actief herstel en aanleg van landschapselementen.Ook via de uitvoering van de visie biodiversiteit leveren we een bijdrage aan meer, betere en verbonden natuur.

Cultuurhistorie & archeologie
Cultuurhistorie en archeologie moet beter worden geïntegreerd in planprocessen. De erfgoed commissie heeft hier een belangrijke rol in. Ook zal er aandacht zijn voor het realiseren van de visie op erfgoed en de doorwerking ervan in bijvoorbeeld deop te stellen omgevingsvisie.
Verder richt het programma zich op de praktisch uitwerking van het onder de aandacht brengen van zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie en archeologie door bij dragen aan initiatieven door particulieren en monumentenopenstellingen.
Behouden, beschermen, beleven en onderzoeken zijn hierbij uitgangspunten vaste uitgangspunten voor monumenten, archeologie en landschap.

Overzicht verbonden partijen

  • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
  • Recreatieschap De Stichtse Groenlanden
  • U10
  • Vitens
Lasten € 52.844.419
Baten € -42.733.035
Saldo € 10.111.384
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18