Algemeen bestuurlijk perspectief

Tot Slot

Wij zijn tevreden over datgene dat, ondanks de impact van Covid-19, in de bestuursperiode 2018-2022 is bereikt. Op alle in het coalitieakkoord genoemde aandachtsgebieden zijn veel van onze ambities gerealiseerd of in gang gezet. Financieel gezien was het lastiger. Vooral de steeds verder stijgende kosten voor jeugdhulp drukte zwaar op de begroting. Zoals bekend is dit een landelijk probleem. Door de toezegging van het demissionaire kabinet om voor 2022 incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen voor de hogere kosten van jeugdhulp kunnen we nu, zonder ombuigingen, een structureel sluitende begroting 2022 aan de raad voorleggen. Voor de jaren 2023-2025 zijn de prognoses op basis van de huidige ontwikkelingen nog negatief. Echter door de uitspraak van de arbitragecommissie is het de verwachting dat gemeenten in het nieuwe regeerakkoord uiteindelijk toch voldoende (inzet is 100%) gecompenseerd zullen worden voor de hogere kosten voor jeugdhulp. Wij zullen op de VNG druk blijven uitoefenen om in de gesprekken met het Rijk te komen tot 100% compensatie en daarmee toekomstige ombuigingen te voorkomen. Voor het geval de compensatie in het regeerakkoord onvoldoende is voor een structureel sluitende begroting hebben we een pakket aan potentiële ombuigingsmaatregelen uitgewerkt (zie paragraaf Ombuigingen). Dit pakket aan ombuigingsrichtingen kan, indien gewenst/nodig, worden gebruikt bij de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Wij houden de raad over bovenstaande ontwikkelingen op de hoogte.

Evenals voorgaande jaren is de begroting 2022 ook online beschikbaar op www.houten.nl/begroting22. Daarnaast is op 6 oktober 2021 de begroting 2022 ‘in één oogopslag’ als infographic in het gemeentenieuws gepubliceerd. Hierin is op een overzichtelijke manier weergegeven waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt en waaraan het wordt besteed.

Tot slot zien wij uit naar een vruchtbare en constructieve behandeling van de begroting 2022 op
4 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18