Programma's

Programma Veilige leefomgeving

Omschrijving programma

Inleiding

Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen.

Houten is een veilige gemeente om in te wonen. Het gevoel van veiligheid in Houten wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 7,8 (Monitor Sociale Kracht 2019).

In mei 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 vastgesteld. In dit plan zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten:
1. De Veilige wijk
2. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
3. Zorg en veiligheid.
Voor het jaar 2022 en 2023 wordt een nieuw uitvoeringsplan (UVP) opgesteld. Opkomende thema's als cybercrime die niet in dit lijstje worden genoemd krijgen daarbij ook de benodigde aandacht. Denk daarbij aan het creëren van bewustwording als het gaat om cyberveiligheid.

Sociale veiligheid
Autokraken en woninginbraak
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld neemt ook het aantal inbraken weer toe. Gezien de impact die deze vorm van criminaliteit heeft op onze inwoners en bezoekers zet de gemeente samen met de politie in op een stevige aanpak waarbij het bieden van informatie (preventieve maatregelen) en het stimuleren van de eigen rol van onze inwoners bij het voorkomen van criminaliteit voorop staat. Er is variatie in de middelen die hiervoor worden ingezet. Zo gaat de gemeente met de campagnefiets de wijk in (focus op hotspots) om inwoners informatie te geven waarmee ze zich beter kunnen wapenen tegen diverse vormen van criminaliteit en zijn er verschillende campagnes in samenwerking met politie, Boa’s, Stichting Veilig Houten en het jongerenwerk.

Jeugdoverlast
Van jongeren ervaren inwoners meer overlast. Uit de monitor sociale kracht 2021 blijkt 7% van de inwoners in Houten veel overlast te ervaren. 78% ervaart weinig tot nauwelijks overlast. Uit het aantal meldingen jeugdoverlast bij de politie blijkt dat de overlast in 2020 hoog was. Door de coronacrisis werken meer mensen thuis, zijn jongeren vaker op straat en lijkt de verdraagzaamheid af te nemen. In de tweede helft van het jaar is het aantal meldingen weer flink gedaald. We verwachten in 2022 dat het (gedeeltelijk) thuiswerken zal blijven, waardoor er ook meer meldingen van jongerenoverlast komen. In 2022 gaan we de jeugd op straat zoveel mogelijk naar hun (nieuwe) chill-locaties verwijzen, waar nodig delen we bekeuringen uit en de extra boa-capaciteit wordt ook in de avonden ingezet, wat bijdraagt aan de aanpak van jongerenoverlast. De integrale aanpak van overlastgevende jeugd(groepen) zal in 2022 verder worden geoptimaliseerd met het zogenaamde 7-stappenmodel.

Boa-capaciteit
In het kader van toezicht en handhaving is er meer aandacht en capaciteit nodig voor het
tegengaan van de toenemende (jeugd)overlast op straat en op de zogenaamde ‘hotspots’ in de gemeente. Ook na de coronacrisis verwachten we meer boa-capaciteit nodig te hebben omdat de overlast in het algemeen toeneemt en er meer (oudere) jeugd bijkomt die elkaar ook op straat ontmoet. In 2020 en 2021 is de boa-capaciteit met twee formatieplaatsen tijdelijk uitgebreid. Dit is gefinancierd met de van het Rijk ontvangen coronacompensatie. In 2022 evalueren we (i.s.m. de politie) of ons toezicht en handhaving structurele capaciteitsuitbreiding behoeft. Als dat zo is komen we met een voorstel om de formatie structureel uit te breiden.

Burgerparticipatie

  • Stichting Veilig Houten Buurtpreventie is voortgekomen uit een burgerinitiatief en levert al jaren een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in Houten. Naast buurtpreventie verzorgt Veilig Houten reanimatie- en AED cursussen. Ook plaatst de stichting 24/7 bereikbare AED’s en heeft de gemeente hierdoor een overall dekking in de gemeente. In 2022 zullen we de samenwerking met deze Stichting verder verstevigen.
  • Begin 2021 is de gemeente Houten aangesloten bij  Meld Misdaad Anoniem waarmee  burgers anoniem melding kunnen maken van (vermoedens van) criminaliteit.  

Ondermijnende criminaliteit
Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat of over wordt gesproken, zoals drugsproductie en -handel en fraude. Inwoners/bedrijven van Houten dragen hier (soms onbewust) aan bij door bijvoorbeeld een pand te verhuren aan een malafide huurder. Onder regie van de gemeente wordt de aanpak van ondermijning verstevigd langs de volgende aandachtspunten: alertheid, weerbaarheid, signalen, thematische en gebiedsgerichte projecten, integraal werken en communicatie. De aanpak van de Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) vereist veel tijd, energie, inzet en geduld. Op basis van eerdere integrale controles blijkt dat er meer aan het licht komt dan in eerste instantie zichtbaar is aan de oppervlakte. Voor de komende jaren vraagt de GOC ook van onze gemeente meer inzet, ook in regionaal verband. Voor de komende periode zal er extra capaciteit nodig zijn in het voorbereidend onderzoekswerk, de beleidsvorming en de concrete inzet van toezichthouders, adviseurs, controlemogelijkheden. Ook voor de aanpak van de GOC kijken we in eerste instantie of we dit kunnen realiseren door herprioritering van werkzaamheden binnen de
bestaande formatie.

Fysieke veiligheid
De gemeente Houten kenmerkt zich ook op het gebied van fysieke veiligheid als veilig. Bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Ook het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en de zeespiegel stijgt. Dat heeft invloed op de waterveiligheid. Het risico van overstromingen en van wateroverlast neemt toe. De aanpak hiervoor komt vanuit het beleid klimaatadaptatie.

Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid blijven we inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio met onze veiligheidspartners. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar ook om bijdragen van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners.

De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers.
Op die weg zullen we blijven doorgaan. Voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten.

Verkeer

Door de bijzondere infrastructuur kent Houten een relatief laag ongevalscijfer. Het aantal meldingen over hard rijden in de wijk is min of meer gelijk gebleven, maar dit blijft een belangrijk aandachtspunt wegens het risico op ongelukken en de onveiligheidsgevoelens die dit veroorzaakt. Het aantal aanvragen om inzet van gedragsbeïnvloeding van verkeer door de gemeente is gelijk gebleven.

Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente Houten luidt dat we samen met partners en onze inwoners een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid ontwikkelen én ten uitvoering brengen

Overzicht verbonden partijen
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Lasten € 4.243.711
Baten € -390.286
Saldo € 3.853.425
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18