BIJLAGEN

Taakvelden BBV per programma

01.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen Leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakvelden

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

1.520

2.890.596

1.520

2.890.596

2.889.076

0.10

Mutaties reserves

29.375

496.172

693.125

1.681.500

1.704.053

1.920.146

150.000

4.127.193

2.547.178

-1.580.015

0.2

Burgerzaken

637.616

1.299.220

637.616

1.299.220

661.604

0.4

Ondersteuning organisatie

293.231

12.754.558

293.231

12.754.558

12.461.327

0.5

Treasury

31.807

27.888

10.000

128.484

41.807

156.372

114.565

0.61

OZB woningen

8.143.853

363.470

8.143.853

363.470

-7.780.383

0.62

OZB niet-woningen

5.044.678

336.261

5.044.678

336.261

-4.708.417

0.64

Belastingen Overig

168.978

168.978

-168.978

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

67.650.705

604.869

67.650.705

604.869

-67.045.836

0.8

Overige baten en lasten

77.255

597.595

1.170.834

2.190.675

1.170.834

2.865.525

1.694.691

0.9

Vennootschapsbelasting

25.034

25.034

25.034

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.810.103

2.810.103

2.810.103

1.2

Openbare orde en Veiligheid

54.513

6.965

317.917

390.067

1.376.729

107

23.745

397.139

1.772.904

1.375.765

2.1

Verkeer, wegen en water

477.999

2.152.597

487.410

4.333.825

219

31.207

965.628

6.517.629

5.552.001

2.2

Parkeren

16.271

16.271

-16.271

2.5

Openbaar vervoer

11.440

11.440

11.440

3.1

Economische ontwikkeling

363.035

158.973

446.913

363.035

605.886

242.851

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.429.133

3.245.985

3.429.133

3.245.985

-183.148

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

64.669

102.807

64.669

102.807

38.138

3.4

Economische promotie

219.689

219.689

-219.689

4.1

Openbaar basisonderwijs

51.955

130.660

51.955

130.660

78.705

4.2

Onderwijshuisvesting

1.222.528

4.092.139

1.222.528

4.092.139

2.869.611

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

227.623

2.076.538

227.623

2.076.538

1.848.915

5.1

Sportbeleid en activering

7.113

979.118

7.113

979.118

972.005

5.2

Sportaccommodaties

1.632.114

3.187.055

1.632.114

3.187.055

1.554.941

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

252.620

1.927.322

48.489

252.620

1.975.811

1.723.191

5.4

Musea

148.641

148.641

148.641

5.5

Cultureel erfgoed

600.890

1.002.681

600.890

1.002.681

401.791

5.6

Media

759.914

759.914

759.914

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

29.714

152.071

3.862.218

152.071

3.891.932

3.739.861

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

763.701

5.189.276

51.714

763.701

5.240.990

4.477.289

6.2

Wijkteams

3.305.044

3.305.044

3.305.044

6.3

Inkomensregelingen

8.305.801

12.651.352

218.095

30.195

8.305.801

12.899.642

4.593.841

6.4

Begeleide participatie

681.775

681.775

681.775

6.5

Arbeidsparticipatie

1.149.719

1.149.719

1.149.719

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.765

3.817.056

8.765

3.817.056

3.808.291

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

253.256

3.040.452

253.256

3.040.452

2.787.196

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.688.135

11.688.135

11.688.135

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

82.469

82.469

82.469

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.226.046

1.226.046

1.226.046

7.1

Volksgezondheid

18.796

2.645.001

18.796

2.645.001

2.626.205

7.2

Riolering

3.653.957

3.203.766

3.653.957

3.203.766

-450.191

7.3

Afval

6.647.488

6.031.903

6.647.488

6.031.903

-615.585

7.4

Milieubeheer

4.966

2.192.236

25.672

4.966

2.217.908

2.212.942

7.5

Begraafplaatsen

188.995

144.970

188.995

144.970

-44.025

8.1

Ruimtelijke Ordening

80.090

820.719

80.090

820.719

740.629

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

26.026.328

26.026.328

26.026.328

26.026.328

8.3

Wonen en bouwen

871.505

2.128.375

871.505

2.128.375

1.256.870

Eindtotaal

13.136.682

58.872.271

42.733.035

52.844.419

2.185.181

6.049.318

390.286

4.243.711

639.243

4.911.359

84.622.114

16.583.546

143.706.541

143.504.624

-201.917

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18