Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Omschrijving programma

Houten staat bekend om zijn goede bereikbaarheid: een sterke fietsstructuur, twee treinstations en aansluitingen op de snelwegen in de buurt. Het lokale openbaar busvervoer vervult een beperkte rol, mede doordat de wegenstructuur binnen de Rondweg niet geschikt is voor grote bussen. In het programma goede bereikbaarheid wordt benoemd wat de Houtense ambities zijn om de goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer te behouden. Bij goede bereikbaarheid hoort een (weg)infrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit.

Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens, maar is een regionale aangelegenheid. Voor het invullen van onze bereikbaarheidsambities is regionale samenwerking van groot belang. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10, ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van de regio en van onze eigen gemeente. Vanuit mobiliteit leveren we input aan diverse regionale projecten (zoals  het programma U Ned, de regionale mobiliteitsstrategie, knooppunten ontwikkeling en regionale parkeerstrategie) en lokale ruimtelijke plannen. In regionaal verband zal in 2022 het zwaartepunt liggen op de relatie tussen woningbouwontwikkeling en regionale bereikbaarheid. In het BO MIRT van het najaar 2022 moet duidelijk zijn welke investeringen in het mobiliteitssysteem (OV, fiets, auto, parkeren) noodzakelijk zijn om te invulling te kunnen geven aan de regionale woningbouwopgave en de regio tegelijkertijd leefbaar en bereikbaar te houden.

Verder zijn wij betrokken bij de voorbereidingen die Rijkswaterstaat Midden-Nederland treft voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Na de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State in juli 2019, in verband met het Programma Aanpak Stikstof (PAS),is door RWS een nieuw Tracébesluit 2020 opgesteld, wat ter inzage heeft gelegen.  E.e.a. heeft consequenties voor de aanpak en de planning van de Ring Utrecht.

Door de uitspraak van de Raad van State omtrent de stikstof berekeningen in het Tracébesluit van A12/ A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) liggen andere projecten ook onder het vergrootglas. Voor de A12/A15 heeft de Raad van State op 21 januari 2021 een nadere onderbouwing van de minister gevraagd van de stikstofberekeningen (uiterlijk op 21 juli 2021). Voor de Ring Utrecht is dezelfde methode toegepast. Het stikstofdossier wordt nu kabinetsbreed opgepakt. Het is nu nog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn.
Mogelijk is er straks sprake van een grotere rekenafstand. Dit zou kunnen betekenen dat er sprake is van een grote stikstofdepositie en dus een grotere compensatieopgave. Er moet nu eerst sprake zijn van een geaccepteerde rekenmethodiek.
Ook van belang is de politieke actualiteit na de landelijke verkiezingen in 2021 en de onzekerheid hoe een nieuw kabinet staat tegenover het vervolg van het project Ring Utrecht. Het project is in de campagne regelmatig aan de orde geweest en diverse partijen hebben zich uitgesproken. Volgens de huidige planning wordt de aangepaste A27/A12 Ring Utrecht in 2029 opengesteld.

Een ander Rijksproject waarbij Houten betrokken is, is de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. In totaal is het te verbreden traject ca. 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie rijstroken. Op 16 december 2020 deed de Raad van State een uitspraak over het laatste beroep op het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Dit betekent dat het Tracébesluit  onherroepelijk is. De aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder is in juni 2021 van start gegaan. De werkzaamheden aan de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder starten naar verwachting in 2023. Tot die tijd onderzoekt Rijkswaterstaat het projectgebied en worden er waar nodig voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verleggen van kabels en leidingen. Na afronding van deze werkzaamheden wordt een nieuwe fietsbrug over de Lek aangelegd.

Voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn meerdere maatregelen vastgelegd in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten, deze maatregelen zullen in 2022 verder uitgewerkt worden. Voor Houten geldt dat verder wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het kruispunt Kruisweg-Binnenweg-Rondweg. Bunnik zal de spitsknip op de Achterdijk verder voorbereiden in 2022 en de provincie zal doorgaan met de voorbereidingen voor het vrijliggend fietspad langs de N410. De provincie heeft in het voorjaar van 2021 helaas besloten vooralsnog niet verder te gaan met de voorbereidingen van de aansluiting op de A12, onder andere vanwege de hoge kosten en de vraag of de huidige invulling voldoende toekomstvast is gezien alle ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. De aansluiting A12 onderzocht worden als onderdeel van de mobiliteitsstrategie van U Ned, we blijven ons hier, samen met Bunnik, ook in 2022 hard voor maken.

Voor het Eiland van Schalkwijk zijn projecten benoemd in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Die zorgen voor een goede bereikbaarheid van het Eiland als de recreatieve ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van Fort Honswijk, toenemen.

De ambities uit het collegeprogramma zijn in het voorjaar van 2019 vastgelegd in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. Dit bestedingsplan beschrijft de kaders waarbinnen mobiliteitsprojecten worden geprioriteerd. Bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan hierdoor opnieuw worden afgewogen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is. Meer zicht op invulling van de woningbouwambities van Houten is een voorbeeld van een nieuw inzicht waardoor de prioritering kan wijzigen.

Als Fietsstad 2018 van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets, vooral omdat dit een duurzaam en gezond vervoermiddel is. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, vooral op de ritten korter dan 15 km, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Naast de fiets behoort ook het openbaar vervoer tot de eerste lijn waar we langs werken.  We willen de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten en aan een duurzame mobiliteit. We hebben daarbij ook aandacht voor de wensen van ouderen en mindervaliden.

Indien er in 2022 een nieuw onderzoek uitgevoerd gaat worden naar ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouw in Houten, dan zal daar hoogstwaarschijnlijk ook een mobiliteitsonderzoek voor nodig zijn.  Verder is het streven om  in 2021 nieuw parkeerbeleid vast te stellen, de uitwerking van dit nieuwe parkeerbeleid zal in 2022 vorm moeten krijgen.

Als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur zoals wegen, (maar ook voor bijvoorbeeld openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, verkeerslichten en straatmeubilair) is vanaf 2013 het Beeldkwaliteitskader Openbare Ruimte van kracht, gebaseerd op het door de raad vastgestelde sobere “Nieuw Houtens Niveau”.
Wegen dienen te voldoen aan de kwaliteitsnorm B (“functioneel”). In de centrumgebieden geldt voor wegen de kwaliteitsnorm A (“Mooi en comfortabel”).

We kunnen het weg-areaal nog op de gewenste beeldkwaliteit houden. Dit geldt de laatste twee jaar helaas niet voor onkruid op verharding buiten de centrumgebieden. Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld voor het komende jaar.

De weginspectie 2021 vormt de basis voor het jaarplan voor 2022 met het uit te voeren groot- en klein onderhoud en de vereiste vervangingen. Naar verwachting zullen we net als in 2020 op ongeveer 150 locaties (totaal ca 6000 m2) onderhoud plegen aan elementenverharding. Wat betreft asfaltverharding is (weer) een belangrijk project in 2022 het herstellen van (het rode asfalt van) fietspaden.

Overzicht verbonden partijen
Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Lasten € 6.049.318
Baten € -2.185.181
Saldo € 3.864.137
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18