Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Programma

Rekening 2020

Begroting 2021 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

13.113.077

1.950.980

-11.162.097

12.592.643

1.864.193

-10.728.450

01.02 Saamhorigheid

13.155.934

1.075.252

-12.080.683

12.582.528

1.001.088

-11.581.440

01.03 Leren en werken

37.556.344

14.918.542

-22.637.803

29.496.870

8.958.985

-20.537.885

01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

63.825.355

17.944.773

-45.880.582

54.672.041

11.824.266

-42.847.775

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

300.409

18.271

-282.137

296.361

12.796

-283.565

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

745.672

83.234

-662.437

736.167

126.135

-610.032

02.03 Leefomgeving

9.716.849

5.347.383

-4.369.466

8.913.351

4.340.742

-4.572.609

02.04 Gebiedsinrichting

14.293.873

15.803.340

1.509.466

20.071.924

18.386.833

-1.685.091

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

7.169.480

5.807.147

-1.362.333

7.932.468

6.467.321

-1.465.147

02.06 Landschap en recreatie

501.108

30.844

-470.263

500.528

17.265

-483.263

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.118.840

590.510

-528.330

978.880

411.114

-567.766

02.99 Programmabrede kosten

56.264

-56.264

Totaal programma

33.846.230

27.680.729

-6.165.501

39.485.943

29.762.206

-9.723.737

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

119.020

29.184

-89.835

85.886

1.908

-83.978

03.02 Autoverkeer

3.090.885

67.940

-3.022.945

3.226.214

36.504

-3.189.710

03.03 Fietsverkeer

1.644.863

846.624

-798.239

985.407

439.494

-545.913

03.04 Openbaar vervoer

208.157

175.410

-32.747

11.260

-11.260

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.062.925

1.119.158

-3.943.767

4.308.767

477.906

-3.830.861

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.487.069

414.238

-1.072.831

1.281.376

379.214

-902.162

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.712.862

5.100

-2.707.762

2.764.342

216

-2.764.126

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.199.931

419.338

-3.780.593

4.045.718

379.430

-3.666.288

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.537.203

15.658

-2.521.544

2.794.020

1.496

-2.792.524

05.02 Dienstverlening

1.679.096

518.751

-1.160.345

1.858.685

584.276

-1.274.409

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.216.298

534.409

-3.681.889

4.652.705

585.772

-4.066.933

Totaal programma's

111.150.739

47.698.408

-63.452.331

107.165.174

43.029.580

-64.135.594

Algemene dekkingsmiddelen

A1 Lokale heffingen

646.104

13.024.681

12.378.577

649.599

13.301.055

12.651.456

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

63.127.268

63.127.268

151.234

62.085.806

61.934.572

A3 Overhead

11.623.249

401.560

-11.221.689

12.474.596

459.125

-12.015.471

A4 Saldo financieringsfunctie

-404.836

45.220

450.056

-447.344

14.598

461.942

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

135.250

-135.250

1.018

-1.018

A6 Overige baten en lasten

1.999.958

1.800.498

-199.461

1.394.556

973.598

-420.958

A7 Onvoorzien

63.638

-63.638

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

13.999.725

78.399.227

64.399.502

14.287.297

76.834.182

62.546.885

Totaal saldo van baten en lasten

125.150.464

126.097.635

947.171

121.452.471

119.863.762

-1.588.709

Mutatie reserves

01. Samen Leven

43.890

492.917

449.027

29.375

29.375

02. Duurzame leefomgeving

886.594

1.174.931

288.337

116.125

604.967

488.842

03. Goede bereikbaarheid

1.496.385

1.842.487

346.102

1.600.219

1.681.500

81.281

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

3.302.521

5.172.203

1.869.681

165.988

1.393.375

1.227.387

Totaal mutaties reserves

5.729.390

8.682.538

2.953.148

1.882.332

3.709.217

1.826.885

Resultaat

130.879.854

134.780.173

3.900.318

123.334.803

123.572.979

238.176

Programma

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

13.242.960

2.139.382

-11.103.578

13.068.963

1.901.248

-11.167.715

01.02 Saamhorigheid

13.009.187

1.034.555

-11.974.632

12.636.200

1.035.117

-11.601.083

01.03 Leren en werken

31.546.283

9.619.332

-21.926.951

33.167.108

10.170.942

-22.996.166

01.99 Programmabrede kosten

111.261

-111.261

Totaal programma

57.909.691

12.793.269

-45.116.422

58.872.271

13.107.307

-45.764.964

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

295.858

12.796

-283.062

295.880

13.001

-282.879

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

736.167

126.135

-610.032

743.534

127.111

-616.423

02.03 Leefomgeving

9.121.814

4.494.237

-4.627.577

9.129.825

4.614.959

-4.514.866

02.04 Gebiedsinrichting

20.221.924

18.604.791

-1.617.133

31.925.527

30.210.907

-1.714.620

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

8.079.369

6.471.299

-1.608.070

8.318.819

6.652.454

-1.666.365

02.06 Landschap en recreatie

678.028

42.765

-635.263

509.132

17.541

-491.591

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.145.311

593.765

-551.546

1.151.322

600.890

-550.432

02.99 Programmabrede kosten

432.526

-432.526

77.255

-77.255

Totaal programma

40.710.997

30.345.788

-10.365.209

52.151.294

42.236.863

-9.914.431

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

86.657

1.908

-84.749

87.632

1.939

-85.693

03.02 Autoverkeer

4.443.188

385.476

-4.057.712

3.249.205

55.216

-3.193.989

03.03 Fietsverkeer

1.196.060

694.494

-501.566

996.988

446.526

-550.462

03.04 Openbaar vervoer

552.990

541.730

-11.260

11.440

-11.440

03.99 Programmabrede kosten

-12.793

12.793

Totaal programma

6.266.102

1.623.608

-4.642.494

4.345.265

503.681

-3.841.584

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.306.518

383.925

-922.593

1.376.729

390.067

-986.662

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.833.695

216

-2.833.479

2.866.982

219

-2.866.763

04.99 Programmabrede kosten

5.172

-5.172

Totaal programma

4.145.385

384.141

-3.761.244

4.243.711

390.286

-3.853.425

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.794.407

6.496

-2.787.911

2.998.893

1.520

-2.997.373

05.02 Dienstverlening

2.011.937

584.276

-1.427.661

1.912.466

637.723

-1.274.743

05.99 Programmabrede kosten

45.254

-45.254

Totaal programma

4.851.598

590.772

-4.260.826

4.911.359

639.243

-4.272.116

Totaal programma's

113.883.773

45.737.578

-68.146.195

124.523.900

56.877.380

-67.646.520

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

649.599

13.301.055

12.651.456

729.926

13.577.198

12.847.272

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

753.334

63.087.628

62.334.294

604.869

67.650.705

67.045.836

Overhead

12.547.971

288.809

-12.259.162

12.754.558

293.231

-12.461.327

Saldo financieringsfunctie

-534.344

14.598

548.942

128.484

10.000

-118.484

Vennootschapsbelasting (VpB)

29.518

-29.518

25.034

-25.034

Overige baten en lasten

3.596.878

1.445.780

-2.151.098

2.127.461

1.170.834

-956.627

Onvoorzien

49.440

-49.440

63.214

-63.214

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

17.092.396

78.137.870

61.045.474

16.433.546

82.701.968

66.268.422

Totaal saldo van baten en lasten

130.976.169

123.875.448

-7.100.721

140.957.446

139.579.348

-1.378.098

Mutatie reserves

01. Samen Leven

437.375

437.375

29.375

29.375

02. Duurzame leefomgeving

117.342

996.524

879.182

693.125

496.172

-196.953

03. Goede bereikbaarheid

1.600.219

2.485.225

885.006

1.704.053

1.681.500

-22.553

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

4.258.216

7.509.024

3.250.808

150.000

1.920.146

1.770.146

Totaal mutaties reserves

5.975.777

11.428.148

5.452.371

2.547.178

4.127.193

1.580.015

Resultaat

136.951.946

135.303.596

-1.648.350

143.504.624

143.706.541

201.917

Programma

Begroting 2022

Begroting 2023

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

13.069

1.901

-11.168

13.195

1.900

-11.295

01.02 Saamhorigheid

12.636

1.035

-11.601

12.340

941

-11.400

01.03 Leren en werken

33.167

10.171

-22.996

31.130

9.118

-22.012

01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

58.872

13.107

-45.765

56.665

11.959

-44.707

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

296

13

-283

295

13

-282

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

744

127

-616

741

127

-614

02.03 Leefomgeving

9.130

4.615

-4.515

9.179

4.661

-4.518

02.04 Gebiedsinrichting

31.926

30.211

-1.715

14.763

13.167

-1.596

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

8.319

6.652

-1.666

8.269

6.644

-1.625

02.06 Landschap en recreatie

509

18

-492

511

18

-494

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.151

601

-550

1.153

601

-552

02.99 Programmabrede kosten

77

-77

102

-102

Totaal programma

52.151

42.237

-9.914

35.014

25.230

-9.784

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

88

2

-86

88

2

-86

03.02 Autoverkeer

3.249

55

-3.194

3.244

55

-3.189

03.03 Fietsverkeer

997

447

-550

997

447

-550

03.04 Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.345

504

-3.842

4.340

504

-3.836

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.377

390

-987

1.372

390

-982

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.867

-2.867

2.865

-2.865

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.244

390

-3.853

4.238

390

-3.847

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.999

2

-2.997

2.868

2

-2.866

05.02 Dienstverlening

1.912

638

-1.275

1.913

518

-1.395

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.911

639

-4.272

4.780

519

-4.261

Totaal programma's

124.524

56.877

-67.647

105.038

38.602

-66.435

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

730

13.577

12.847

703

13.651

12.949

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

605

67.651

67.046

604

65.954

65.350

Overhead

12.755

293

-12.461

12.620

293

-12.327

Saldo financieringsfunctie

128

10

-118

52

10

-42

Vennootschapsbelasting (VpB)

25

-25

25

-25

Overige baten en lasten

2.127

1.171

-957

1.776

1.170

-607

Onvoorzien

63

-63

64

-64

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

16.434

82.702

66.268

15.844

81.079

65.235

Totaal saldo van baten en lasten

140.957

139.579

-1.378

120.881

119.681

-1.200

Mutatie reserves

01. Samen Leven

29

29

29

29

02. Duurzame leefomgeving

693

496

-197

123

484

361

03. Goede bereikbaarheid

1.704

1.682

-23

1.797

1.682

-116

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

150

1.920

1.770

36

36

Totaal mutaties reserves

2.547

4.127

1.580

1.920

2.230

310

Resultaat

143.505

143.707

202

122.801

121.911

-891

Programma

Begroting 2024

Begroting 2025

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

13.194

1.732

-11.462

13.185

1.731

-11.454

01.02 Saamhorigheid

12.345

866

-11.478

12.336

866

-11.469

01.03 Leren en werken

31.069

9.115

-21.954

30.958

9.112

-21.846

01.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

56.608

11.714

-44.894

56.479

11.710

-44.769

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

295

13

-282

295

13

-282

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

741

127

-614

741

127

-614

02.03 Leefomgeving

9.241

4.709

-4.532

9.254

4.708

-4.546

02.04 Gebiedsinrichting

2.560

964

-1.596

2.535

939

-1.596

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

8.204

6.574

-1.630

8.191

6.574

-1.617

02.06 Landschap en recreatie

511

14

-497

511

14

-497

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.155

601

-554

1.157

601

-557

02.99 Programmabrede kosten

124

-124

149

-149

Totaal programma

22.832

13.001

-9.831

22.834

12.976

-9.858

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

88

2

-86

88

2

-86

03.02 Autoverkeer

3.246

55

-3.190

3.246

55

-3.191

03.03 Fietsverkeer

996

447

-550

996

447

-549

03.04 Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.341

504

-3.837

4.340

504

-3.837

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.372

390

-982

1.372

390

-982

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

2.892

-2.892

2.889

-2.889

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.265

390

-3.874

4.261

390

-3.871

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

2.876

2

-2.875

2.869

2

-2.867

05.02 Dienstverlening

2.138

990

-1.148

2.134

973

-1.160

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.015

992

-4.023

5.002

975

-4.027

Totaal programma's

93.060

26.601

-66.459

92.917

26.554

-66.363

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

694

13.725

13.031

702

13.734

13.032

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

625

65.924

65.299

640

65.965

65.325

Overhead

12.575

293

-12.282

12.678

293

-12.385

Saldo financieringsfunctie

69

10

-59

67

10

-57

Vennootschapsbelasting (VpB)

25

-25

25

-25

Overige baten en lasten

1.712

1.105

-607

1.701

1.094

-607

Onvoorzien

64

-64

64

-64

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

15.764

81.057

65.293

15.877

81.096

65.219

Totaal saldo van baten en lasten

108.824

107.659

-1.165

108.793

107.650

-1.143

Mutatie reserves

01. Samen Leven

29

29

29

29

02. Duurzame leefomgeving

123

484

361

123

484

361

03. Goede bereikbaarheid

1.897

1.682

-216

1.997

1.682

-316

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Totaal mutaties reserves

2.020

2.195

174

2.120

2.195

74

Resultaat

110.844

109.853

-991

110.914

109.845

-1.069

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18