Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen en U10

Inleiding

De gemeente voert de meeste van haar publieke taken in eigen hand uit. Sommige taken voert zij samen met andere gemeenten of organisaties uit. Dat kan in de vorm van een zogenaamde verbonden partij. Dat is een organisatie waar de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang in heeft. Wat daaronder moet worden verstaan, staat in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Van een financieel belang is sprake als de gemeente een bedrag aan een verbonden partij ter beschikking heeft gesteld dat zij bij faillissement niet kan opeisen of als de gemeente aansprakelijk is wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft over de verbonden partij doordat zij vertegenwoordigd is in het bestuur of stemrecht heeft.

Een verbonden partij is veelal publiekrechtelijk georganiseerd. Dan is zij gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling, die verschillende vormen kan hebben. Ook kan een verbonden partij een privaatrechtelijke constructie hebben. Zij heeft dan de vorm van een stichting, vereniging of vennootschap.

In 2017 is de nota Sturen op regionale samenwerking 2017 vastgesteld. De nota is gericht op een meer samenhangende, efficiënte en effectieve sturing vanuit de gemeente Houten, waardoor we meer grip krijgen op de samenwerking. De nota vormt nog steeds de basis voor onze sturing op de verbonden partijen. Dit jaar heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de relatie tussen de gemeente en de verbonden partijen. Op grond van onder andere onze nota en de resultaten van dit onderzoek gaan we verdere verbeteringen doorvoeren. Daarbij zal het met name gaan om meer systematisch sturen op de verbonden partijen en om informatievoorziening. Omdat het van belang is dat de accounthouders van de verbonden partijen (en andere belangrijke partners met wie we samenwerken) over de juiste bagage en vaardigheden beschikken, zijn we bezig voor hen een coachingstraject in gang te zetten.

In deze paragraaf geven we per verbonden partij een overzicht van onder meer de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens van onze verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen respectievelijk vennootschappen) en U10 in 2022. U10 betrekken we erbij, omdat het een netwerk van samenwerkende gemeenten is en vanwege de grote lokale en regionale relevantie.

Speciale aandacht gaat uit naar het belang dat de verbonden partij voor Houten heeft. Aan de hand hiervan kan de raad beoordelen in hoeverre onze lokale doelstellingen via de verbonden partijen gerealiseerd worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18